Oppfriskningsdose

Oppfriskningsdose
18. september 2022 Nina Helene Ingebrigtsen

INFORMASJON OM COVID-19 VAKSINASJON

Regjeringen har besluttet at kommunene nå kan gi oppfriskningsdose mot covid-19 til risikogrupper mellom 18 og 64 år.
Vaksinasjon av denne gruppen starter opp i Bergen kommune fra og med mandag 19.september i uke 38. Den vil foregå ved kommunens vaksinasjonslokaler i Dræggen, eller ved enkelte apotek. Vi vil ikke tilby denne vaksinen.
Pasienter som var i risikogrupper da 3.dose ble tilbudt, har allerede dokumentasjon om dette i kommunens arkiv. Det betyr at vaksinasjon ved Dræggen krever ikke ytterligere dokumentasjon. Vaksinasjon ved apotek vil fordre dokumentasjon fra sykehus, fra oss, eller ved fremvisning av med.liste.

1. Oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
Vaksinasjon av denne gruppen starter opp i Bergen kommune fra og med mandag 19.september i uke 38.
Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:
• organtransplanterte o alvorlig og moderat immunsvikt
• immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
• hematologisk kreftsykdom siste fem år
• annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft
(spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
• alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
• Downs syndrom
• kronisk nyresykdom og nyresvikt 2
• kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
• demens
• kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-
inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
• fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
• kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
• hjerneslag o diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert
sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

2. Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom nå bør tilbys en oppfriskningsdose.
Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under. Legg merke til at denne listen med grunnsykdommer er forskjellig fra listen for voksne over.
• Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
• Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir
betydelig systemisk immunsuppresjon)
• Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder)
behandling mot kreft – spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot
lungene eller cellegift
• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft
eller nedsatt lungefunksjon
• Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
• Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon,
cyanose, ettkammer sykdom/«Fontan-barn»)
• Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer
som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
• Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av
barnelege.

3. Oppfriskningsdose til gravide
Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere.
Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose.
Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.
4. Oppfriskningsdoser til personer i aktiv rus
Personer i aktiv rus skal regnes med i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for
alvorlig sykdomsforløp og kan motta 2.oppfriskningsdose (dose 4).

5. Justering av råd om vaksinasjon etter gjennomgått infeksjon
Anbefaling om ny oppfriskingsdose til de definerte målgruppene gjaldt uavhengig av om man nylig hadde gjennomgått en koronainfeksjon. Minimumsintervall ble angitt til 3 uker etter tilfriskning for de eldste i aldergruppen over 65 år, men at et lenger intervall trolig ville gi en bedre antistoffrespons.
Ny kunnskap tilsier at en BA.1 infeksjon gir god beskyttelse mot omikron-varianter som sirkulerer nå. Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil også bli blir bedre dersom tidsintervallet er lenger.
Forutsatt bekreftet covid-19 kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose. Personer som ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning